Đáp Án Chính Thức Môn Toán THPT 2018

Bắt đầu ngày 25/6/2018, các bạn học sinh đã bắt đầu chính thức bước vào kì thi THPT quốc gia. Ngay ngày thi đầu tiên các thí sinh đã thi môn ngữ văn và môn toán.

Môn toán 2018 THPT Quốc Gia gồm có 24 mã đề, và các thí sinh sẽ phải hoàn thành trong thời gian là 90 phút, gồm 50 câu hỏi. Dưới đây là các mã đề và đáp án:

Các đáp án đề 101,102,103,104,105,106

Đề 101

1  D 11  D 21  A 31  D 41  C
2  D 12  C 22  A 32  B 42
3  A 13  A 23  D 33  A 43  D
4  A 14  B 24  A 34  B 44  C
5  B 15  B 25  A 35  A 45  B
6  C 16  C 26  A 36  C 46  B
7  D 17  A 27  D 37  B 47  A
8  B 18  D 28  A 38  B 48  B
9  D 19  A 29  B 39  C 49  A
10  C 20  D 30  C 40  D 50  B

Đề 102

1  B 11  C 21  B 31  B 41  D
2  A 12  B 22  C 32  B 42  D
3  A 13  C 23  D 33  B 43  C
4  B 14  B 24  D 34  B 44  B
5  D 15  C 25  A 35  C 45  C
6  A 16  A 26  A 36  A 46  B
7  A 17  C 27  A 37  D 47  B
8  A 18  B 28  C 38  A 48  C
9  A 19  A 29  A 39  D 49  B
10  B 20  A 30  C 40  B 50  C

Đề 103

1  C 11  B 21  B 31  A 41  B
2  B 12  C 22  A 32  D 42  C
3  D 13  B 23  B 33  D 43  C
4  A 14  B 24  B 34  C 44  A
5  D 15  C 25  A 35  C 45  B
6  D 16  D 26  C 36  B 46  B
7  D 17  A 27  D 37  C 47  A
8  A 18  C 28  D 38  D 48  C
9  C 19  C 29  A 39  B 49  A
10  D 20  C 30  A 40  B 50  B

 

đề 104

1  C 11  A 21  A 31  D 41  C
2  C 12  C 22  C 32  A 42  B
3  D 13  A 23  C 33  D 43  A
4  D 14  C 24  B 34  D 44  D
5  A 15  B 25  D 35  A 45  D
6  B 16  D 26  A 36  A 46  B
7  B 17  A 27  C 37  A 47  D
8  A 18  B 28  B 38  C 48  C
9  D 19  D 29  B 39  B 49  A
10  B 20  D 30  C 40  A 50  A

đề 105

1  C 11  D 21  B 31  D 41  A
2  D 12  A 22  A 32  A 42  B
3  D 13  D 23  C 33  B 43  A
4  A 14  B 24  D 34  A 44  B
5  D 15  D 25  B 35  A 45  A
6  A 16  B 26  D 36  B 46  C
7  D 17  A 27  B 37  B 47  C
8  B 18  B 28  C 38  C 48  B
9  D 19  D 29  A 39  C 49  D
10  A 20  C 30  B 40  B 50  C

đề 106

1  C 11  A 21  B 31  A 41  C
2  D 12  B 22  D 32  B 42  B
3  A 13  C 23  C 33  D 43  D
4  D 14  B 24  A 34  A 44  A
5  D 15  C 25  A 35  D 45  D
6  C 16  D 26  C 36  C 46  D
7  A 17  B 27  B 37  A 47  D
8  D 18  C 28  B 38  D 48  C
9  C 19  B 29  A 39  D 49  C
10  D 20  D 30  D 40  C 50  C

Các đáp án đề 107,108,109,110,111,112

Đề 107

1 C 11 D 21 C 31 C 41 A
2 B 12 A 22 A 32 B 42 A
3 D 13 B 23 C 33 C 43 A
4 D 14 A 24 C 34 B 44 C
5 B 15 A 25 A 35 A 45 B
6 A 16  D 26 D 36 A 46 B
7 B 17 D 27 B 37 D 47 A
8 D 18 C 28 D 38 D 48 D
9 C 19 C 29 A 39 A 49 A
10 C 20 D 30  D 40 B 50  B

Đề 108

1 C 11 D 21 B 31 B 41 B
2 B 12 B 22 C 32 B 42 D
3 A 13 B 23 D 33 A 43 A
4 C 14 D 24 A 34 D 44 D
5 D 15 B 25 B 35 C 45 A
6 C 16 B 26 C 36 A 46 D
7 D 17 B 27 D 37 A 47 D
8 C 18 C 28 B 38 B 48 B
9 C 19 D 29 C 39 D 49 D
10 A 20 D 30 A 40 A 50  D

Đề 109

1  A 11  B 21  C 31  D 41  B
2  A 12  B 22  D 32  A 42  D
3  C 13  D 23  A 33  C 43  A
4  D 14  B 24  D 34  C 44  D
5  C 15  B 25  C 35  B 45  A
6  D 16  B 26  D 36  A 46  B
7  C 17  C 27  B 37  A 47  A
8  C 18  D 28  C 38  C 48  D
9  A 19  D 29  D 39  A 49  C
10  B 20  B 30  B 40  D 50  A

Đề 110

1  B 11  A 21  C 31  B 41  B
2  B 12  A 22  B 32  C 42  C
3  A 13  A 23  B 33  D 43  B
4  B 14  C 24  B 34  C 44  C
5  B 15  C 25  C 35  D 45  D
6  D 16  B 26  D 36  B 46  C
7  C 17  D 27  C 37  C 47  B
8  D 18  C 28  D 38  B 48  A
9  B 19  D 29  C 39  C 49  D
10  A 20  D 30  D 40  D 50  D

Đề 111

1  D 11  A 21  D 31  D 41  A
2  D 12  C 22  B 32  B 42  C
3  D 13  D 23  A 33  C 43  C
4  C 14  C 24  A 34  D 44  D
5  B 15  A 25  D 35  C 45  D
6  A 16  C 26  A 36  A 46  A
7  B 17  A 27  A 37  D 47  D
8  D 18  D 28  D 38  A 48  B
9  A 19  C 29  D 39  C 49  A
10  B 20  C 30  B 40  C 50  A

Đề 112

1  A 11  C 21  B 31  C 41  B
2  B 12  A 22  C 32  B 42  D
3  C 13  A 23  A 33  C 43  A
4  A 14  C 24  A 34  A 44  A
5  D 15  B 25  A 35  C 45  B
6  D 16  C 26  D 36  C 46  D
7  C 17  A 27  C 37  C 47  A
8  B 18  B 28  A 38  B 48  D
9  B 19  A 29  D 39  C 49  D
10  C 20  A 30  B 40  C 50  D

Các đáp án đề 113,114,115,116,117,118

Đề 113

1  A 11  A 21  A 31  D 41  C
2  C 12  A 22  B 32  C 42  B
3  B 13  D 23  C 33  A 43  B
4  A 14  D 24  C 34  D 44  A
5  B 15  A 25  B 35  C 45  D
6  B 16  C 26  B 36  B 46  C
7  C 17  A 27  C 37  A 47  D
8  A 18  A 28  C 38  A 48  D
9  C 19  C 29  C 39  C 49  D
10  A 20  B 30  A 40  A 50  A

Đề 114

1  B 11 A 21  A 31  D 41  C
2  D 12  A 22  B 32  C 42  B
3  B 13  D 23  C 33  A 43  B
4  A 14  D 24  C 34  D 44  A
5  B 15  A 25  B 35  C 45  D
6  B 16  C 26  B 36  B 46  C
7  C 17  A 27  C 37  A 47  D
8  A 18  A 28  C 38  A 48  D
9  C 19  C 29  C 39  C 49  D
10  A 20  B 30  A 40  A 50  A

Đề 115

1  A 11  A 21  D 31  A 41  A
2  C 12  C 22  D 32  B 42  B
3  C 13  A 23  A 33  A 43  B
4  C 14  B 24  A 34  B 44  C
5  B 15  A 25  A 35  D 45  C
6  A 16  B 26  D 36  A 46 D
7  D 17  D 27  B 37  C 47
8  B 18  A 28  B 38  A 48  D
9  D 19  D 29  A 39  D 49  D
10  C 20  B 30  D 40  B 50  C

 

Đề 116

1  D 11  B 21  D 31  C 41  C
2  C 12  D 22  B 32  B 42  A
3  A 13  C 23  A 33  B 43  B
4  C 14  B 24  B 34  B 44  A
5  C 15  B 25  A 35  A 45  A
6  C 16  D 26  C 36  C 46  C
7  A 17  D 27  B 37  A 47  B
8  A 18  A 28  B 38  B 48  A
9  A 19  C 29  B 39  B 49  C
10  C 20  B 30  C 40  C 50  A

 

Đề 117

1  A 11  B 21 B 31  C 41  C
2  C 12  D 22  C 32  D 42  D
3  B 13  C 23  A 33  B 43  B
4 D 14  C 24  B 34  A 44  A
5  D 15 A 25 D 35  A 45  D
6  D 16  C 26  C 36  C 46  C
7 D 17  D 27  A 37  C 47  A
8  A 18  D 28  A 38  C 48  D
9  C 19  B 29  A 39  B 49  A
10  B 20  A 30  B 40  D 50  B

 

Đề 118

1  B 11  B 21  B 31  C 41  C
2  A 12  A 22  A 32  B 42  A
3  B 13  C 23  D 33  C 43
4  A 14  C 24  B 34  D 44  B
5  C 15  A 25  B 35  B 45  D
6  D 16  C 26  D 36  D 46
7  D 17  B 27  C 37  B 47  D
8  C 18  D 28  A 38  B 48
9  B 19  B 29  A 39  B 49  C
10  B 20  A 30  B 40  B 50  C

 

Các đáp án đề 119,120,121,122,123,124

Đề 119

1 A 11 D 21 A 31 A 41 D
2 C 12 A 22 C 32 B 42 B
3 C 13 A 23 D 33 B 43 A
4 B 14 B 24 B 34 D 44 A
5 D 15 C 25 C 35 A 45 A
6 C 16 D 26 A 36 D 46 A
7 B 17 C 27 C 37 C 47 A
8 A 18 A 28 A 38 D 48 C
9 D 19 B 29 C 39 A 49 C
10 C 20 C 30 A 40 B 50 B

Đề 120

1 D 11 B 21 A 31 C 41 B
2 C 12 A 22 C 32 D 42 A
3 D 13 D 23 A 33 D 43 D
4 B 14 D 24 C 34 B 44 C
5 C 15 B 25 A 35 C 45 C
6 D 16 D 26 A 36 D 46 A
7 B 17 B 27 A 37 D 47 A
8 A 18 C 28 C 38 A 48 C
9 A 19 D 29 B 39 D 49 A
10 D 20 C 30 D 40 A 50 A

 

Đề 121

1  D 11  C 21  A 31  D 41  A
2 D 12  D 22  C 32  D 42  C
3  A 13  B 23  B 33  A 43  C
4  D 14  C 24  B 34  D 44  A
5  C 15  B 25  A 35  A 45  B
6  D 16  D 26  B 36  A 46  B
7  A 17  B 27  A 37  D 47  A
8  B 18  D 28  A 38  B 48  D
9  C 19  D 29  D 39  B 49  A
10  B 20  A 30  A 40  A 50  B

 

Đề 122

1 D 11 C 21 C 31 B 41 C
2 B 12 B 22 C 32 C 42  B
3 B 13 D 23 A 33 A 43 C
4 D 14 D 24 D 34  C 44 A
5 C 15 B 25 D 35 B 45 D
6 B 16 B 26 D 36 B 46 D
7 A 17 B 27 B 37  D 47 D
8 D 18 A 28 D 38 B 48 D
9 C 19 C 29 D 39 A 49 A
10 A 20 B 30 A 40 D 50 A

Đề 123

1 C 11 B 21 D 31 C 41 A
2 C 12 D 22 A 32 D 42 C
3 D 13 D 23 D 33 B 43 D
4 A 14 C 24 D 34 B 44 C
5 A 15 D 25 A 35 C 45  C
6 C 16 C 26 D 36  B 46 B
7 B 17 B 27 B 37 D 47 B
8 B 18 D 28 D 38 D 48 D
9 A 19 B 29 B 39 C 49 D
10 D 20 B 30 A 40  D 50 B

Đề 124

 

1 B 11 C 21 C 31 B 41  A
2 C 12 B 22 C 32 C 42  C
3 B 13 C 23 A 33 A 43 D
4 D 14 C 24 D 34 C 44 A
5 C 15 D 25 A 35 B 45 A
6 B 16 A 26 B 36 B 46 B
7 A 17 B 27 B 37 D 47 A
8 D 18 A 28 D 38  A 48  D
9 C 19 D 29 B 39 A 49 C
10 A 20 B 30 A 40 B 50 A

Đây là tất cả những đáp án môn toán cho tất cả những sĩ tử nào cần thiết, ngoài môn toán ra thì những môn khác đang được admin cập nhật sớm nhất có thể. Chúc các bạn vượt qua các môn thành công!

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status