Đáp Án Môn Toán – Kỳ Thi THPT Quốc Gia Năm 2018

CHIỀU NGÀY 25/6/2018, CÁC THÍ SINH ĐÃ HOÀN THÀNH MÔN THI THỨ HAI – MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018. ĐỀ THI – MÃ ĐỀ – ĐÁP ÁN ĐƯỢC CẬP NHẬT CHÍNH XÁC NHẤT TẠI ĐÂY.

 

de thi mon toan 2018

Đáp Án-Đề Thi Môn Toán – THPT Quốc Gia 2018

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Mã đề 101
1.D 2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C
31.D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.C 37. B 38. B 39. C 40. D
41. C 42.A 43. D 44.C 45. B 46.B 47.A 48. B 49. A 50. B

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Mã đề 102
1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.A 20.A
21.B 22.D 23.D 24.D 25.A 26.A 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.D 37.D 38.B 39.D 40.B
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Mã đề 103
1.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23. B 24. B 25. A 26. C 27.D 28. D 29.A 30.A
31.A 32.D 33.B 34.C 35. C 36. B 37.D 38.D 39.B 40.B
41.B 42.C 43.C 44. A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50. B

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 104
1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Mã đề 105
1.C 2.D 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.B 22.A 23.C 24.A 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.B
31.D 32.A 33.C 34.A 35.A 36.B 37.B 38.A 39.A 40.B
41.A 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.B 49.B 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Mã đề 106
1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.C
41.C 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.C 49.C 50.C
 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 107
1.C 2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.A 13.B 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.D
21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.A 42.A 43 44.C 45.B 46.B 47.B 48.B 49.B 50.B
 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 108
1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.C 19.D 20.D
21.B 22.C 23.D 24.A 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.B 32.D 33.A 34.C 35. C 36.A 37.A 38.B 39.C 40.B
41.A 42.B 43. D 44.D 45.B 46.A 47.D 48. A 49. C 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 109
1.A 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D
11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B
41. B 42.D 43.A 44.A 45.A 46.B 47.A 48.A 49.C 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 110
1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.D 18.C 19.A 20.D
21.C 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 111
1.D 2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.A 27.A 28.B 29.D 30.B
31.D 32.B 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A
41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.B

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 112
1.C 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C
11.C 12.A 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.B
31.C 32.C 33.C 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.C
41.B 42.D 43. A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 113
1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 114
1.B 2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A
11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. B 32. C 33. A 34. D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.C 40.A
41.A 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B
 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 115
1.A 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.D 36.D 37.C 38.A 39.D 40.B
41.A 42. B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.D 50.C

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 116
1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.C 20.B
21.D 22.B 23.A 24.B 25.A 26.C 27.C 28.B 29.B 30.C
31.C 32.B 33.B 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.C 40.C
41.A 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.A 49.C 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 117
1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.A 36.C 37.A 38.C 39.D 40.C
41.C 42.D 43.B 44.A 45.A 46.A 47.B 48.D 49.A 50.B
 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 118

 

1.B 2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.D 35.B 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.C 42.C 43.D 44.B 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 119
1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.D
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A
 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Mã đề 120
1.D 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.A 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.D 48.A 49.B 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 121
1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.B 17.B 18.D 19.D 20.A
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.B 42.B 43.D 44.A 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.C

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 122
1. D 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A
31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

 

 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 123
1.C 2.C 3.D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.A 10.D
11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.B 20.B
21.D 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.B 28.D 29.B 30.B
31.C 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.D 39.C 40.D
41.C 42.C 43.B 44.C 45.C 46.D 47.B 48.D 49.C 50. B
 1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán– Mã đề 124
1.B 2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.A 40.B
41.A 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

 

                                                                                                         Theo Tinnongtuyensinh.com

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status